Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Praktijk Acupunctuur & Massages Divera Borsboom

Praktijk:

Acupunctuur & Massages Divera Borsboom

Gevestigd:  Bloemgaarde 87, 1902 HC Castricum

hierna te noemen: Behandelaar

 

KVK nummer:                        37151985

AGB-code Zorgverlener:     90030549

AGB-code Praktijk:              90009513

Zhong Licentie :                    2017085

NVST Licentie:                      L1351

RBCZ:                                     107057R

KAB:

Artikel 1: Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering van goederen en diensten van de Praktijk Acupunctuur & Massages Divera Borsboom, praktijk voor Traditionele Chinese Geneeskunde, waaronder Acupunctuur, Tuina, Massages, waaronder Shiatsu, Voetreflexologie en Klassieke Massages.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: de Behandelaar. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst goederen of diensten afneemt van opdrachtnemer.
 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien tussen alle betrokken partijen een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst is bereikt.
 4. De Behandelaar zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Behandelaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld zwangerschap of mogelijke zwangerschap) of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Behandelaar worden verstrekt. De Behandelaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Behandelaar is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 6. Waar in deze voorwaarden gesproken word over ‘volledige behandeling’ heeft dit betrekking op het geheel aan behandelingen die worden verricht met het doel de oorspronkelijke klachten van de opdrachtgever te onderzoeken en verbetering te bewerkstellen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien de Behandelaar niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de behandelaar in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 9. Indien een of meer van de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een bevoegde rechter nietig worden verklaard tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan
 10. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Behandelaar en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

 1. Hieronder wordt verstaan dat de opdrachtgever een mondelinge afspraak, welke bij de eerste dan wel de tweede behandeling schriftelijk is vastgelegd, heeft gemaakt met opdrachtnemer tot een enkele dan wel volledige behandeling.
 2. De Behandelaar is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door de Behandelaar verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 3. Prijzen en betaling

 1. De opdrachtgever wordt geacht de door opdrachtnemer gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. De door opdrachtnemer opgegeven tarieven zijn vrijgesteld van BTW.
 2. Opdrachtgever ontvangt een factuur. Deze wordt of ter plekke ontvangen, dan wel via de post. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum. De betaling kan worden voldaan door een bankoverschrijving.
 3. In geval van overlijden, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van De Behandelaar en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens De Behandelaar onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. De Behandelaar is gerechtigd na totstandkoming van de overeenkomst optredende wijzigingen in de kostprijs van de door opdrachtnemer verschuldigde prestatie(s), ten gevolge van verhoogde arbeids- en materiaalkosten, sociale lasten, heffingen van overheidswege, valutakoersen en verdere hier niet genoemde onvoorziene omstandigheden aan opdrachtgever door te berekenen, voor zover dit redelijk kan worden geacht. Dit wordt voor de dan toe te passen behandeling met de opdrachtgever besproken.
 6. Iedere afspraak waarbij al dan niet een behandeling heeft plaatsgevonden of minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht.
 7. Klachten betreffende de facturen en factuurprijzen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door de Behandelaar bij gebreke waarvan klachten ter zake niet meer worden aanvaard en de opdrachtgever geacht wordt met de inhoud van de factuur te hebben ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een klacht.
 8. Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Ook wordt het te incasseren bedrag verhoogd met de op de factuurdatum geldende wettelijke rentes en leges.
 9. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
 10. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
 11.  Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.

Artikel 4. Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever de behandelaar derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Geheimhouding

 1. De Behandelaar is gehouden aan het medisch beroepsgeheim op grond van artikel 88 Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG)
 2. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden behoudt de behandelaar zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle aan opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, schetsen, tekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de behandelaar worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. De behandelaar behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte bijwerkingen van de behandeling waarvan alvorens de behandeling te starten niet afdoende reden was om aan te nemen dat deze bijwerkingen zouden kunnen optreden.
 2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect tijdens of na een behandeling.
 3. Indien de behandelaar aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de behandelaar beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de behandeling. De aansprakelijkheid van de behandelaar is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. De behandelaar is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De behandelaar aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de behandelaar toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. De behandelaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de behandelaar.

Artikel 8. Klachtenprocedure

 1. De regelingen klachtrecht van de Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeswijzen  (Zhong) van de Nederlandse Vereniging van Somatherapeuten (NVST) hebben als doel het handhaven van de beroepsuitoefening van de aangesloten leden op een verantwoord niveau. Het tuchtrecht biedt de mogelijkheid het gedrag van de therapeut te toetsen bij nalatigheid.
 2. De behandelaar onderschrijft uit hoofde van de bovengenoemde lidmaatschappen deze regelingen klachtrecht en tuchtrecht volledig en volgt deze op.
 3. Een -schriftelijke- klacht wordt door de klachtenvertrouwenspersoon in behandeling genomen. Zie Klacht en Tuchtrecht.
 4. Onder gedragingen wordt verstaan alle handelen of nalaten daarvan, alsmede het nemen van besluiten welke gevolgen hebben voor een zorgvrager.

Artikel 10. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen bij de behandelaar worden daaronder begrepen.
 2. De behandelaar heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de behandelaar zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de behandelaar opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de behandelaar niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 11. Toepasselijk recht en rechter.

 1. Op deze Algemene Voorwaarden alsmede alle zaken waarop deze voorwaarden van kracht zijn is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of toepassing van deze Algemene Voorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.