Meldcode Huiselijk Geweld

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de praktijk

Acupunctuur & Massages Divera Borsboom

Overwegende dat :

de Praktijk Acupunctuur & Massages Divera Borsboom verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan haar cliënten / patiënten en dat deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de orde is in geval van dienstverlening aan cliënten / patiënten die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling;

dat van mij als beroepskracht die werkzaam is bij de Praktijk Acupunctuur & Massages Divera Borsboom op basis van deze verantwoordelijkheid wordt verwacht dat ik in alle contacten met cliënten / patiënten attent ben op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat ik effectief reageer op deze signalen;

de Praktijk Acupunctuur & Massages Divera Borsboom een meldcode wenst vast te stellen zodat ik als beroepskracht die binnen de genoemde praktijk werkzaam is weet welke stappen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;

onder huiselijk geweld wordt verstaan: lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld, of bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke kring. Waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele, psychische of economische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer. Daaronder worden ook begrepen ouderenmishandeling, geweld tegen ouders, vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang en eer gerelateerd geweld. Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: familieleden, huisgenoten, de echtgenoot of voormalig echtgenoot, of (ex-) partner, mantelzorgers;

onder kindermishandeling wordt verstaan: elke vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. Daaronder is ook begrepen eer gerelateerd geweld, huwelijksdwang, vrouwelijke genitale verminking en het als minderjarige getuige zijn van huiselijk geweld tussen ouders en/of andere huisgenoten;

onder beroepskracht in deze code wordt verstaan: Divera Borsboom als beroepskracht werkzaam in de Praktijk Acupunctuur & Massages Divera Borsboom, evenals de beroepskracht die (eventueel) tijdelijk als vervanger optreedt

onder cliënt / patiënt in deze code wordt verstaan: iedere persoon aan wie de beroepskracht zijn professionele diensten verleent.

In aanmerking nemende de:

Jeugdwet, WMO, AGV, WGBO, VIM, WKKGZ en het privacyreglement van de Praktijk Acupunctuur & Massages Divera Borsboom.

Stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vast.

———————————————————————————————————-

5 stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

  • Stap 1: In kaart brengen van signalen
  • Stap 2: Overleggen met een collega.En eventueel raadplegen van Veilig thuis (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling). Of een deskundige op het gebied van letselduiding.
  • Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n)
  • Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig thuis raadplegen. (afwegingskader verplicht vanaf 1 januari 2019)
  • Stap 5: Beslissen aan de hand van het afwegingskader (afwegingskader verplicht vanaf 1 januari 2019):                  – Is melden noodzakelijk?  – Is hulpverlening (ook) mogelijk?