Privacybeleid

Privacybeleid op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Praktijk Acupunctuur & Massages Divera Borsboom

Ik zal alles wat in mijn vermogen ligt doen om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent dat:

Ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.

Ik zonder uw toestemming geen gegevens aan derden verstrek, noch bij andere zorgverleners gegevens over u opvraag.

Ik uw gegevens tot 20 jaar na het beëindigen van de consulten bewaar.
Deze termijn is wettelijk verplicht op grond van de wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Ik er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Ik als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik alleen een door mij aangestelde praktijkwaarnemer, tijdens mijn afwezigheid, toestemming geef tot inzage in uw dossier.

Ik eerst expliciet uw toestemming moet vragen als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens.

U altijd het recht heeft om inzage te vragen en te krijgen in uw eigen dossier.

Divera Borsboom
Acupuncturist, Massagetherapeut

 

Privacy Verklaring

De Onderstaande Privacy Verklaring vraag ik aan mijn cliënten / patiënten bij de intake om te ondertekenen.

Voor mij is elke cliënt / patiënt bijzonder en belangrijk. Dat geldt ook voor uw privacy.

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Aanleiding voor mij om mijn privacybeleid duidelijk op papier te zetten.

Bij het eerste consult (intake) vraag ik een aantal persoonsgegevens aan u.
Met uw toestemming zal ik deze gegevens opnemen (en waar nodig ) bijstellen in uw unieke persoonlijke dossier.

Het betreft de volgende gegevens:
Achternaam, Voornaam, Voorletters
Geslacht, Geboortedatum
Zorgverzekeringsnummer (indien de Zorgverzekeraar daarom vraagt)
Postadres, Postcode, Woonplaats
Telefoon, E-mailadres

Deze algemene gegevens van u heb ik nodig om een nota te kunnen uitschrijven van mijn consulten en contact met u te kunnen opnemen mocht een afspraak niet doorgaan.

Voorts is het in uw belang dat ik een aantal gegevens die relevant zijn voor een Zorgverzekeraar op de nota vermeld, zodat u de kosten van het consult (eventueel) via uw Zorgverzekeraar vergoed kunt krijgen.

Naast deze algemene persoonsgegevens neem ik een aantal bijzondere gegevens in het dossier op inzake uw gezondheid. Het betreft beroepsgerichte informatie over medische zaken, klachten, zorgvraag, diagnostische gegevens, behandelgegevens. Bijvoorbeeld informatie over allergieën, medicijngebruik, het beroep en de datum van de intake, voortgang behandeling en de data van de voortgangsbeschrijvingen.

Deze informatie stelt mij in staat samen met u de voortgang van de behandeling te evalueren.

Voorts is het wettelijk verplicht op grond van de wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) dat ik een dossier van u aanleg.

Gaat u ermee akkoord dat deze gegevens in uw dossier worden opgenomen?

Akkoord   /  Niet Akkoord

Naam: …………………………………………………………………

Datum: ………………………………………………………………..